Tarieven

De erelonen en kosten zijn sinds 1 januari 2014 onderworpen aan het BTW-tarief van 21%.


KOSTEN


De vaste kosten liggen ter inzage op het kantoor.


ERELONEN


Hoewel het kantoor voornamelijk werkt op basis van een uurtarief, kunnen steeds forfaitaire tarieven worden afgesproken.

Gezien de tarieven afhankelijk zijn van diverse factoren (dringendheid, specialisatie, ervaring advocaat, belang van de zaak,…) , is het aangewezen dat deze worden besproken bij de eerste consultatie.ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Ereloonnota's dienen ter kantore te worden betaald binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de ereloonnota, hierna zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf de datum van de ereloonnota.

2. Het bedrag van de onbetaald gebleven ereloonnota zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, administratiekosten, tijdsverlies en briefwisseling. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.

3. Voor zover één enkele ereloonnota binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de ereloonnota onbetaald is gebleven, worden alle ereloonnota's van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen ereloonnota's werden vereffend.

4. Enkel de Rechtbank van eerste Aanleg te GENT, de Rechtbank van Koophandel te GENT en het Vredegerecht over het 1ste kanton te GENT zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Advocaten Raes & Partners: Koningin Fabiolalaan 56 A • 9000 GENT • Tel.: 09/222.93.00 • Fax: 09/222.56.00